آیینهای عهد قدیم

هدیه جنباندنی یک هدیه ویژه بود که بارها در کتاب لاویان به آن اشاره شده است که در آن کاهن بخشی از قربانی هدیه شده را در حضور خداوند ”می جنبانید‟ یعنی آنرا تکان می‌داد. معمولا هدیه جنباندنی در ارتباط با قربانی سلامتی بود که در آن قسمتی از این قربانیهای هدیه شده باید توسط کاهن یا شخص هدیه دهنده خورده می‌شد. بخشی از قربانی که در جلوی مذبح جنبانیده و سپس برگردانده می‌شد نمادی از این نکته بود که این بخش به خداوند داده شد و دوباره با شکرگزاری دریافت شد.

در طی برگزاری عید نان فطیر، نوبر محصولات باید از برداشت غلات تقدیم می‌شد. قبل از اینکه اسرائیلیها بتوانند از غلات مزرعه خود بخورند، آنها باید یک بافه از غله را به خداوند هدیه می‌کردند. آنها باید بافه را در مقابل خداوند بجنبانند (همانند سایر هدایای جنباندنی)؛ بدین شکل که آنها باید بافه را در هنگام تکان دادن به طرف مذبح جلو برده و دوباره به عقب باز می‌گرداندند، که نشان دهنده این بود که بافه به خداوند تقدیم شده و سپس با شکرگزاری دوباره به آنها بازگردانده شده است.
هدیه جنبانیدنی می‌توانست بوسیله هر شخصی که از اهل بیت کاهن و از نظر شرعی پاک باشد خورده شو

دسته: