آیینهای عهد قدیم

اولین هدیه ریختنی که در کتاب مقدس ثبت شده است توسط یعقوب پس از اینکه خداوند نام وی را تغییر داد تقدیم گردید (پیدایش ۳۵: ۱۴). یعقوب ستونی از سنگ به یادبود برخورد خود با خدا، برپا کرد. و با ریختن روغن و هدیه‌ای ریختنی بر روی ستون، آنرا وقف خدا نمود. مایع ریختنی که به خدا اهدا می‌گردید همانند قربانی کردن و وقف نمودن برای خدا بود این هدیه همواره ضمیمه با تمامی قربانیهای سوختنی و سلامتی بوده است.

اگر کسی بخواهد بره‌ای را قربانی کند، باید همراه آن یک لیتر شراب به عنوان هدیه ریختنی و اگر بخواهد یک قوچ را قربانی کند، همراه آن باید یک و نیم لیتر شراب به عنوان هدیه ریختنی و اگر کسی بخواهد، یک گاو را برای قربانی نذری یا سلامتی بیاورد،همراه آن باید دو لیتر شراب به عنوان هدیه ریختنی تقدیم کند.

دسته: