آیینهای عهد جدید

بدون شک دست گذاری می‌تواند یک عمل گرم و محبت آمیز، تسلی بخش، دوستانه و پر برکت باشد. ما می‌بینیم که مردم مشتاقانه کودکان خود را به نزد مسیح می‌آوردند تا آنها را برکت دهد (مرقس ۱۰: ۱۳، ۱۶). علاوه بر این دست گذاری نماد یک ارتباط روحانی بین فرد برکت دهنده و برکت گیرنده است و به نام عیسی مسیح به انجام می‌رسد و همانا عمل دست گذاری بوسیله خود عیسی و شاگردانش نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

دسته: