آیینهای عهد جدید

یک نمونه از دست گذاری برای خدمت در کلیسای اولیه در تیطس ۱: ۵ مشاهده می‌شود که پولس برای تیطس نوشته است. "بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنانکه من به تو امر نمودم، کشیشان در هر شهر مقرر کنی ". پولس می‌گوید که تیطس را در کریت گذاشته تا به دستور او برای شهرهای مختلف کشیشانی منصوب کند.

همچنین در کتاب اعمال می‌خوانیم که: "در هر کلیسا بجهت ایشان کشیشان معین نمودند و دعا و روزه داشته، ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند، سپردند" (اعمال ۱۴: ۲۳). باید دقت کرد که این انتخاب با روزه و دعا همراه بوده است. اما چیزی که مشهود است هیچ گونه اشاره‌ای در اینجا به دست گذاری برای این انتخاب نمی‌شود.
در کتاب مقدس همچنین به مورد دیگری در کتاب اعمال برخورد می‌کنیم که جهت رسیدگی به امور بیوه زنان، تعداد هفت نفر برای این خدمت خاص انتخاب و دست گذاری می‌شوند. "۵ پس تمام جماعت بدین سخن رضا دادند و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلپس و پروخرس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیقولاوس جدید، از اهل اَنطاکیه را انتخاب کرده، ۶ ایشان را در حضور رسولان برپا بداشتند و دعا کرده، دست بر ایشان گذاشتند (اعمال ۶: ۵-۶).
از اینرو برخی از کلیساها با استناد به اینکه در کتاب مقدس هیچ حکمی برای دست گذاری نشده و خادمین کلیسا نه بر اساس سلسله مراتب بلکه بر اساس انتخاب خداوند به خدمت گماشته می‌شوند و با استناد به اول قرنتیان ۱۲: ۲۸ از دست گذاری امتناع می‌کنند. "و خدا قرارداد بعضی را در کلیسا: اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبانها" بخصوص تاکید ایشان بر جمله "خدا قرار داد" است.
اما برخی از کلیساها نیز با استناد به آیاتی که در مورد دست گذاری در عهد قدیم و عهد جدید وجود دارد مبادرت به دست گذاری افراد برای خدمتی خاص می‌کنند. استناد ایشان بیشتر بر تیموتائوس اول ۴: ۱۴ قرار دارد. "زنهار از آن کرامتی که در تو است که بوسیله نبوت با نهادن دستهای کشیشان به تو داده شد، بی اعتنایی منما".

دسته: