مطالب کمک آموزشی

"شکفتن گیاه غرس شده"

کتاب مقدس در مزمور92:13 می گوید:آنانی که در خانه خداوند غرس شده اند،در صحن های خدای ما خواهند شكفت.
توجه كنيد كسانی می شکفند که در خانه خداوند"غرس می شوند"
بیایید از نمونه هايی که خدا در مورد گیاهان و درختان می دهد یاد بگیریم.وقتی یک درخت ميوه در زمين قرار داده می شود،باید با باران های شدید،خورشید داغ و باد مواجه شود.اگر یک درخت جوان می توانست صحبت کند،شاید می گفت:لطفا مرا از اينجا خارج كنيد و در جايی قرار دهید که هیچ گرمای بی تاب کننده یا طوفان های شدید وجود نداشته باشد.اگر باغبان سخن درخت را گوش می کرد،حتما به آن آسيب می رسید.

درختان با فرستادن ریشه هایشان به عمق زمين در مقابل خورشيد داغ و طوفان و باران مقاومت می کنند.ناملايماتی که آنها با آن مواجه می شوند،عاقبت منبع استحكام بزرگی می شود.
سختی عوامل احاطه كننده آنها باعث ميشود كه آنها در پی منبع ديگری برای زندگی باشند.آنها یک روز به جایی خواهند رسید که حتی بزرگترین طوفان ها نیز در توانایی آنها برای ثمر آوردن نمی تواند تاثيری بگذارد.اگر ما اينقدر سريع از مقاومت روحانی نمی گریختیم،ساختار ريشه ای ما فرصت داشت تا قوی تر و عميق تر شود و ثمره ما در نظر خدا زيادتر و شيرين تر و برای قومش دلپذیرتر باشد.ما تبديل به درختان بالغی ميشديم كه خداوند از آن لذت ميبرد،تا اينكه درختانی شویم كه به خاطر فقدان ميوه از ريشه در بياييم.

ما نبايد در مقابل آن چیزی که خدا ميفرستد تا ما را بالغ سازد،مقاومت كنيم.در نهايت مزمور1:3 سرنوشت چنین شخصی را اینچنین توصیف ميكند:پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود،که ميوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هرآنچه ميكند،نيک انجام خواهد بود.
به عبارت ديگر ایمانداری که انتخاب ميكند در ناملايمات از كلام خدا لذت ببرد مانع لغزش خوردن خواهد شد.اين شخص مانند درختی خواهد بود که ریشه هایش اعماق را جست و جو ميكند.جايی که روح،غذا و قوت را فراهم مينمايد.
او از اعماق خدا،روحش را تغذيه خواهد كرد و اين عمل او را بالغ ساخته و به جايی خواهد رساند که ناملايمات ديگر وسیله ای برای ثمر آوردن خواهد بود

دسته: