مطالب کمک آموزشی

ایمان مسیحیان راستین

ایمان داریم: اساس حقیقی مشار کت مسیحی, محبت الهیست.محبتی که برتر از تمامی اختلافات و تفاوتهای ماست و بدون آن نمیتوان ادعای مسیحیت داشت.

ایمان داریم: پرستش خدا باید با روح باشد.بنابراین درپرستش خداوند مطیع و تسلیم رهبری روح القدس هستیم.

ایمان داریم: پرستش خد ا باید الهامی باشد, بنابراین موسیقی جایگاه خاصی در پرستش ما دارد.

ایمان داریم: پرستش خدا باید هوشمندانه باشد,بنابراین در جلسات خود زمانی را برای یاد گیری و مطالعه کتابمقدس تخصیص میدهیم.

ایمان داریم: پرستش خدا باید مفید و مثمرثمر باشد,بنابراین ما به محبت به عنوان مظهری عالی مینگریم که بواسطه آن خدا را میپرستیم.

ایمان داریم: به تمامی اعتقادات مسیحیت تاریخی.

ایمان داریم: با اینکه کتابمقدس عاری از هر خطاییست وعهد جدید وعهد عتیق کلام الهامی و لغزش ناپذیر الهی است.

ایمان داریم: خدا شخصیتیست ازلی در سه اقنوم پدر,پسر و روح القدس.

ایمان داریم: خدا دارای شخصیت است و وجودی برتر وآقریننده مقتدر.

ایمان داریم: عیسی خدای کامل و انسان کامل است.و از مریم باکره تولد یافته,زندگی بدون گناه داشت و با مرگ نیابتی خود بر روی صلیب کفاره گناهان ما را پرداخت.

ایمان داریم: به بازگشت شخصی و قابل رویت مسیح بر روی زمین,که به همراه مقدسین خود پادشاهی پایان ناپذیر خود را آغاز خواهد نمود.

ایمان داریم: به ملکوت(زندگی جاوید در کنار خداوند به از مرگ جسمانی),وبه این حقیقت که او روح القدس خود را بر ایمانداران اورشلیم نازل کرد.تا آنها را برای بشارت انجیل به اقصای جهان مجهز سازد.

ایما ن داریم: که انسانها ,ذاتا”ازخدا جدا گشته و شخصا مسئول گناهان خود هستند.ولیکن نجات,رستگاری,و بخشش گناهان بواسطه فیض خداوند ما عیسی مسیح به همه مردم ارائه شده.وقتی شخصی از گناهان خود توبه کرده و مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود میپذیرد,آن شخص تولد تازه یافته و نجات او بواسطه روح القدس تضمین گشته و همه گناهانش بخشیده میشوند,و او فرزند خدا گشته و ابدیت خود را در حضور خدا سپری خواهد کرد.

ایمان داریم: به عطایای روح القدس که در کتابمقدس به آنها اشاره شده,و اگر در چهارچوب کلام خدا اجرا شوند,معتبر میباشند.و ما به عنوان ایماداران میبایست از خداوند تقاضای بهترین عطایا را داشته باشیم,تا آنها را با روح محبت به جهت تقویت تمامی بدن مسیح بکار بریم.ما ایمان داریم که محبت ,از تمامی عطایای روح القدس مهمتر بوده و بدون محبت عطایای روح بی ارزش هستند.


حبقوق باب دو آیه ۲-۳
آنچه را که در رویا به تو نشان میدهم به طور آشکار و خوانا بر لوحی بنویس. تا هر کسی بتواند با یک نگاه آن را بخواند، این رویا اکنون اتفاق نمی افتد، اما در وقت معین اتفاق خواهد افتاد و زمان آن به زودی خواهد رسید.

دسته: