مطالب کمک آموزشی

#‏پنطیکاست
واژه ”پنطیکاست“ از زبان یونانی گرفته شده است و به معنی ”روز پنجاهم“ میباشد. پس یهودیان روز پنطیکاست را در پنجاهمین روز پس از عید فصح جشن میگیرند. روز پنطیکاست عید هفته ها نیز نامیده می شد (خروج ۳۴: ۲۲، تثنیه ۱۶: -۱۱)، این روز را همچنین روز نوبرها می نامیدند (اعداد ۲۸: ۲۶)، زیرا در این روز یهودیان نوبر محصول خود را تقدیم خدا می کردند. برای مسیحیان روز پنطیکاست اهمیت خاصی دارد، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح القدس با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح القدس پر شدند و تعمید روح القدس را یافتند.

دسته: